Skolresestöd för andra stadiets studerande

 

VILLKOR FÖR ERHÅLLANDE AV SKOLRESESTÖD FRÅN PEDERSÖRE KOMMUN (Det här stödet gäller inte för studerande i Pedersöre gymnasium, PG har eget stödsystem)

1. Stödberättigad är studerande bosatt i Pedersöre kommun, som erhåller sin utbildning i andra stadiets läroanstalter, vars skolväg är mellan 5 och 10 km uppmätt enligt kortaste allmänna farbara väg från hemmet till skolan. 

2. Skolresestöd beviljas för de resekostnader som överstiger 43 €/månad för det billigaste kollektiva färdmedlet, för buss är det i allmänhet en 44 resors skolresestödsbiljett. 

3. Studerande betalar själv till Matkahuolto avgiften 6,50 € för erhållandet av resekortet. 

4. Den studerande är skyldig att anmäla om alla sådana förändringar som sker efter att ansökan inlämnats och som kan påverka skolresestödet. Förändringar anmäls till Pedersöre kommun skriftligen med en ansökningsblankett. Överbetalat eller grundlöst betalat skolresestöd återkrävs ifall den studerande försummat sin anmälningsskyldighet eller missbrukat sitt skolresestöd.

5. Ansökan görs separat för varje läsår (1.8-31.7).  Ansökningsblanketten fylls i och lämnas till Pedersöre kommun/skolkansliet. Skolresestöd beviljas tidigast från ansökningsmånaden.

6. Ändring i beslut om skolresestöd för studerande i andra stadiets utbildning med skolväg mellan 5 och 10 km kan sökas från Dagvårds- och utbildningsnämnden i Pedersöre senast inom 14 dagar från delfåendet. Över nämndens beslut kan besvär anföras.

Ansökningsblankett för skolresestöd (PDF 103 KB).