Barn & skola Elevhälsa Skol-och studerandehälsovård, skolkurator och skolpsykolog

Skol- och studerandehälsovård

Skolhälsovårdens uppgift är att följa upp barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling och hälsa genom regelbundna hälsokontroller på skolan minst en gång per läsår. Skolhälsovården fungerar som en fortsättning på barnrådgivningsarbetet och stävar till tidig upptäckt av barn i behov av stöd för sin utveckling. Skolhälsovården ger rådgivning och stöd till föräldrar i hälso-och sjukfrågor. Samarbetet med skolans personal och annan elevhälsopersonal kring frågor som berör barnets hälsa och välmående poängteras. Skolhälsovården strävar till att befästa sunda levnadsvanor hos skoleleven.

Varje skola har en egen skolhälsovårdare som besöker skolan regelbundet för hälsokontroller. Utöver detta träffar skolläkaren barnen för en noggrannare hälsokontroll 3 gånger under elevens grundläggande utbildning. Skolhälsovårdarna deltar i skolornas elevhälsogrupper.

Skol- och studerande telefonrådgivning
tel. 06 786 1235

Frågor till skolhälsovårdare
Måndag - fredag kl. 8 - 12

Länk till skol- och studerandehälsovårdens webbsidor

Skolkurator

Till skolkuratorns uppgift hör att stödja dig som går i skolan och som känner att du behöver någon att tala med om svårigheter i skolan eller om saker som händer hemma och på fritiden. Skolkuratorn har tystnadsplikt. Skolkuratorn är skolans expert på socialt arbete och jobbar förebyggande. Det betyder att skolkuratorn försöker förhindra att problem blir allt för stora.

Vad kan skolkuratorn hjälpa dig med?

  • samtal om kompisrelationer och utanförskap eller om trassel i familjerelationer
  • Funderingar kring din identitet
  • Kärleksbekymmer
  • Oro, ångest, nedstämdhet och rädslor
  • Om du är orolig att någon dricker för mycket eller använder droger

Kuratorn kan samarbeta vid behov med andra inom elevhälsan för att lösa problem eller så slussar kuratorn dig vidare till andra som kan hjälpa.

Även dina föräldrar kan kontakta skolkuratorn om de är oroliga för dig.

Länk till kontaktuppgifter till skolkuratorerna

Skolpsykolog

Skolpsykologen utreder olika typer av inlärningssvårigheter och annat som påverkar ditt mående och din skolgång. Skolpsykologen kan hjälpa dig med funderingar kring din psykiska hälsa. Till skolpsykologens uppgifter hör även att handleda föräldrar och skolans personal kring frågor om ungas utveckling och stödåtgärder.

Vad kan skolpsykologen hjälpa dig med?

  • svårigheter som rör skola eller inlärning
  • stötta vid låg skolmotivation 
  • hjälpa att ta dig igenom perioder av tunga tankar
  • hjälpa att klara av att hantera spänning, oro och ilska 
  • utreda t.ex. koncentration, ta reda på ditt bästa sätt att lära dig och minnas

Ifall det behövs testningar och utredningar kan din speciallärare, hälsovårdare eller kurator rekommendera skolpsykolog, men du och dina föräldrar kan också direkt kontakta skolpsykologen. Skolpsykologen kan även hjälpa elever vidare till specialsjukvården. Skolpsykologen skriver utlåtanden och kan göra en första bedömning av behovet av specialsjukvård men skolläkaren behövs för remiss vidare

Kontaktuppgifter skolpsykolog