ForminLSkolbiblioteket2

Skolbiblioteksverksamheten på Sursik

I och med saneringen och utbyggnaden av Sursik 2010-2011 så fick skolan ett helt nytt skolbibliotek. Biblioteket utgör genom sin centrala placering skolans hjärta.

Biblioteket är öppet alla raster under skoldagen. En lärare är på plats som sköter utlåning och returneringen av böcker. I biblioteket kan man förutom att låna böcker även sitta och läsa såväl tidningar som böcker. Dagens ÖT finns också tillgänglig så att man kan hålla sig ajour med vad som händer i lokalområdet. Man kan också låna bollar för rastaktiviteter.

Biblioteket är gemensamt med gymnasiet. Gymnasiets skönlitteratur har införts i den gemensamma databasen och antalet böcker har därigenom ökat. I och med att gymnasiets rasttider i viss mån avviker från högstadiet så hålls biblioteket öppet även skilt för gymnasiestuderandena.

Bokbeståndet förnyas kontinuerligt och vi satsar speciellt på ungdomsböcker. Skolan använder samma biblioteksdataprogram som kommunbiblioteket. Eleverna behöver inte hålla reda på några lånekort eftersom lånekorten förvaras i mappar i biblioteket.

Målen för skolbiblioteken

Skolbiblioteket är en viktig del av skolans arbete. I skolans läroplan framhålls att man vill ha en undervisning där eleverna själva är aktiva. För att förverkliga denna målsättning behöver skolan ett välfungerande skolbibliotek med fackböcker inom olika ämnesområden där eleverna kan hitta information för arbeten de gör i skolan. Dessutom strävar skolbiblioteket efter att ha böcker om olika ämnesområden som ansluter sig till elevernas fritidssysselsättningar och intressen. Till ett modernt skolbibliotek idag hör även datorer.

Dessutom skall skolbiblioteket vara den självklara mittpunkten för informationssökning och utgöra avstamp för elevernas vandring genom den skönlitterära bokskogen.

Skolbiblioteket i fokus

Skolan har från Utbildningsstyrelsen fått pengar för att utveckla skolbiblioteket som lärmiljö. Projektet pågick åren 2010-2012 och kallas Skolbiblioteket i fokus.

Den första delen av projektet gällde att planera det nya biblioteket vad det gällde den fysiska utformningen och inredning. Till denna del var projektet slutfört när hyllor, datorer och böckerna kom på plats och biblioteket kunde tas i bruk den 30 augusti 2011.

Den elektroniska anslagstavlan togs i bruk vintern 2012 och information om verksamhet som berör biblioteket uppdateras varje vecka. För projektmedel har införskaffats en klassuppsättning iPads. I dessa har laddats ned ett antal böcker och plattorna togs i bruk hösten 2012.

Den andra delen av projektet gäller innehållet i skolbibliotekets verksamhet. Även när det gäller verksamheten är målsättningen tudelad.

Den ena målsättningen är att utarbeta en gemensam strategi i skolan för hur man arbetar med olika slags projekt, m.a.o. hur man jobbar med ett undersökande arbetssätt. Där gäller det för hitta metoder för att stöda lärarna och lära dem handleda eleverna vad det gäller informationssökning.

Den andra delen av projektet består i att försöka väcka elevernas intresse för att läsa och skriva. För att kunna stimulera eleverna till läsning planeras läsprojekt, skrivprojekt och författarbesök m.m.

Athena biblioteket

I maj 2012 fick elever och lärare inkomma med förslag till vad det nya gemensamma biblioteket för Sursik skola och Pedersöre gymnasium skall kallas. Det kom in ca 100 förslag och det var inget lätt val att gallra ut det namn som alla i namnkommittén kunde omfatta. I kommittén ingick Carola Sjöblom och Nina Granberg, lärarrepresentanten Ann-Christine Enqvist och representanter för elevkåren i de båda skolorna.

Följande kriterier användes: namnet ska var lätt att säga, det ska vara på svenska, det ska inte vara tråkigt och det ska ge positiva associationer.

Efter möten enades gruppen för namnet Athena biblioteket. Biblioteket får namnet efter visdomens gudinna i det antika Grekland. Namnet är lätt att säga, det passar ihop med Anderssénsalen och AW Arena och det ger bra associationer. Vi är övertygade om att ordet visdom väcker positiva tankar hos de flesta människor.

I ett bibliotek finns det alltid såväl fakta böcker som skönlitteratur. Vi tror att för att få visdom så behöver man båda. Kunskap kan man få ur fackböcker men för bli vis så behövs något mer och det är där skönlitteraturen kommer in i bilden.

Mest utlånade böcker 2018- 2019

1. ANDERSSÉN-WILHELMS, Gun Nattläger 119
2. LONG, Marie-Chantal  Den blomstertid nu kommer  55
3.  BERG JOHANSSON, Carina  Vilse  45
4.  NORDIN, Sofia  Spring så fort du kan  33
5.  SIMUKKA, Salla  Röd som blod  31
6.  GREEN, John  Förr eller senare exploderar jag  27
7.  ERLANDSSON, Karin  Missdåd  23
8.  SUGG, Zoe  Girl online  21
9.  FLANAGAN, John  Slaget om Skandia  21
10.  WEST, Kurt  Vi slogs och blödde  20
11. GREEN, John The fault in our stars 19
12. HAHN, Kerstin L Innan helgen är över 19
13. BOYNE, John Pojken på bergets topp 18
14. BJÖRN, Malin Kickboxaren 18
15. GREEN, John Pappersstäder 18
16. ARDELIUS, Gunnar Du föll och jag för dig 17
17. STOLTZ, Lina Natten är ännu ung 17
18. COLLINS, Suzanne Hungerspelen: Bok 1 av Hungerspelstrilogin 15