Projekt

 

Litteraturen som vägen in till Norden

Sedan hösten 2015 deltar skolan i ett NordPlus-projekt tillsammans med Gubbängsskolan i Stockholm, Kildegårdsskolen i Köpenhamn och Frejlev skole i Aalborg. Målet för projektet är att eleverna ska lära sig mer om de nordiska språken och få en större förståelse för de andra nordiska ländernas litteratur, kultur och levnadssätt. I mars 2015 besökte lärare från de övriga skolorna Sursik och vidare planering för en gemensam lägerskola våren 2016 inleddes. Främst är det två klasser i åk 8 som under Ann-Christine Enqvists och Jaana Ahos ledning är involverade i projektet.

Lägerskolan förverkligades i maj 2016 då en klass elever från varje skola deltog i en lägerskola på Pörkenäs lägergård. Sammanlagt 80 elever deltog. Den första dagen var dagsprogrammet på Sursik där eleverna från de gästande skolorna bl.a. gick runt i de olika klasserna och presenterade sin skola och hemort för eleverna på Sursik. Klass 8f på Sursik presenterade även Finland, Svenskfinland och Pedersöre för de gästande eleverna. Dessutom guidade eleverna i 8f de gästande eleverna i Sursik.

De två övriga dagarna jobbade man dagtid på Campus Allegro där Novias elever och lärare hade olika workshops med eleverna. Arbetet på Campus Allegro avslutades med en gemensam presentation i Schaumansalen.

Under avslutningsprogrammet så fick eleverna berätta för varandra vilka nya ord de lärt sig under veckan. Det kan konstateras att såväl de danska eleverna som de svenskatalande hade lärt sig en hel del nya ord. Lägerskolan visade sig vara mycket lyckad. Ifall ekonomiska ramar dyker upp i framtiden så kan man mycket väl tänka sig att göra något liknande på nytt.

 

Språkprojektet

Utbildningsstyrelsen har satsat pengar på att utveckla undervisningen i andra främmande språk än engelska och kommunen har erhållit medel för detta ändamål. Den projektgrupp som koordinerar verksamheten i Pedersöre består av Pia Boström, Camilla Backman, Siv Brandt och Sonja Granbacka. Hittills har Språkcirkus - temadagar hållits i alla våra 15 lågstadier (årskurs 4-5) med ett fyra timmars program på följande språk: tyska, franska, italienska, spanska, portugisiska och japanska.

En temadag hölls även på högstadiet för elever i årskurs sju inför valet av tillval. Den sex timmar långa temadagen innehöll bl.a. fotboll på italienska, franska och engelska, tai chi på spanska, parcour på portugisiska och temalektioner på följande språk: ryska, japanska, kinesiska, tyska, franska, holländska, ungerska, polska. Avslutningsvis fick eleverna provsmaka internationella delikatesser på ett mångkulturellt café. Samma kväll hölls ett föräldramöte för vårdnadshavarna i årskurs sju där Alasdair Pollock höll en underhållande och informativ föreläsning om nyttan av att kunna många språk.

Eftersom satsningen har varit lyckad och en del projektmedel finns kvar erbjuder vi hösten 2010 eleverna i årskurs tre och fyra motsvarande temadagar. En temadag för årskurs nio hålls i november 2010 och för årskurs sju i mars 2011. När projektet är avslutat har kommunens alla elever i årskurserna 3-9 erbjudits språk- och kulturupplevelser utöver det vanliga.

 

Jopo-projektet

Skolan har blivit beviljad stöd för deltagande i det s.k. JOPO - projektet för läsåret 2008 - 2009.

 

Olika elever - gemensam skola

Skolan deltar i ett nationellt projekt som Utbildningsstyrelsen har initierat.

Projektets allmänna målsättning är att utveckla metoder som kunde minska på skillnaderna i elevernas inlärningsresultat och utveckla elevernas medvetenhet om hur de bäst lär sig. En central aspekt utgör skillnader i flickors och pojkars inlärningsresultat.

Inom projektet finns tre olika temaområden och de medverkande läroanstalterna är indelade i tre grupper.

Temaområdet för vår grupp är hur vi kunde utveckla elevernas studiefärdigheter.

Länk till projektets hemsida
Studiehandledare Peter Kotkamaa är koordinator för projektet.

 

Comenius-projekt

"To identify and remove barriers to learning"

Skolan fick möjlighet att delta i ett nytt EU - projekt inom ramen för Comenius - programmet. Projektet pågick 2006 - 2009 och handlade bl.a. om att söka de hinder för inlärning som finns i skolan och om möjligt hitta vägar förbi, så att inlärningen hos eleverna förbättras.

Projektet handlade om att fortsätta med ett kvalitativt skolutvecklingsarbete. Att det dessutom sker i en internationell miljö gjorde det mycket intressant. Jämförelser mellan länder i olika delar av Europa ger alltid nya impulser om hur vi skall utveckla vår skola. Vi är också säkra på att vi från Sursik skola hade mycket att ge de andra deltagande skolorna.

Bl.a. fick elever, föräldrar och lärare ett frågeformulär där man kunde ge sin syn på hurudan en bra skola skall vara.

Projektet blev godkänt i Bryssel och startade hösten 2006 med en samling i Sursik skola. Förutom vår skola var de deltagande skolorna från Belgien, England, Frankrike, Litauen och Österrike. 13 personer från de berörda länderna deltog i mötet i Pedersöre. Arbetsspråket var engelska. Mötet i Sursik skola var mycket lyckat och ett stort TACK till Bäckby skola, Ytteresse skola och Yrkesskolan Optima samt kommundirektören och skoldirektören för gott samarbete.

Sista veckan i september 2008 hölls projektets näst sista arbets/planeringsmöte i Sursik skola. Gästerna från de olika skolorna besökte även Yrkesträningsskolan i Nykarleby, Yrkesskolan Optima och Purmo skola. Tack även denna gång för gott samarbete.

Första veckan i maj 2009 hölls det avslutande mötet i Steyr i Österrrike. Från Sursik deltog rektor och 3 övriga lärare. Veckan innehöll ett intensivt program med projektarbete, projektpresentation och studiebesök. Projektet avslutades med en projektpresentation i Stadshuset i Steyr under närvaro av inbjudna gäster bl.a. borgmästaren i Steyr. Presentationen spelades in på en DVD.

Sammanfattningsvis kan konstateras att för Sursik skolas del har projektet varit synnerligen framgångsrikt. På basen av den enkätundersökning som gjordes i början av projekttiden har skolan utvecklat rutiner för att bli tydligare. Bland annat har nya klassrumsregler utarbetats, en elevkalender har skapats och samlingar har inletts med elever.

Från CIMO kom i november 2009 meddelande att man godkänner slutredovisningen för projektet.

Länk till skolans engelskspråkiga hemsida:
www.sursikschool.fi